Complete gebouwbeheer software: één overzicht voor al uw gebouwen - Beveco.nl (2024)

Complete gebouwbeheer software: één overzicht voor al uw gebouwen

Wilt u uw gebouwen optimaal benutten en één overzicht van de diverse, complexe technische systemen? Met onze merkonafhankelijke, toekomstbestendige integratiesoftware voor gebouwbeheer krijgt u een totaaloverzicht over al uw autonome en losstaande installaties en systemen.
Beveco maakt een compleet Gebouwbeheersysteem (GBS), waarin allerlei technische systemen worden geïntegreerd, zoals klimaatregeling, branddetectie, toegangscontrole, inbraaksignalering, intercom, video-observatie, verlichting, laadpalen en tal van andere sensoren en systemen. In deze centraal bedienbare gebouwbeheer software beheert u uw gebouwen als Smart Buildings. Veranderen uw wensen en eisen? Dan breiden we het GBS op basis hiervan modulair uit.

Wilt u meer lezen over een gebouwbeheersysteem in de praktijk. Lees onze case study over Dijklander ziekenhuis.

Gebouwbeheer software voor commercieel én maatschappelijk vastgoed

Wilt u als vastgoedeigenaar of als beheerder namens de eindgebruiker één overzicht van de diverse, complexe gebouwautomatiseringen van uw commerciële vastgoed én wilt u waarde toevoegen aan uw objecten? U bedient en beheert met onze gebouwbeheer software centraal al uw afzonderlijke technische systemen. Door de data die u op het platform beheert optimaal te benutten en om te zetten naar informatie en inzichten en acties, voegt u veel waarde toe aan uw objecten. Ons beheerplatform wordt ook vaak gebruikt bij maatschappelijk vastgoed zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, en overheidsgebouwen en -kantoren. Bent u huisvestingsadviseur? Ook dan werken wij ook graag met u samen om een GBS systeem op te zetten! Neem direct contact op.

Complete gebouwbeheer software: één overzicht voor al uw gebouwen - Beveco.nl (1)
 • Verbeter de bezettingsgraad van uw vastgoed

  Monitor de bezettingsgraad door gegevens over ruimtereservering te relateren aan ruimtebenutting.

 • Verlaag de onderhoudskosten van uw panden

  Koppel uw technische systemen met het platform en krijg realtime inzicht in de werking, status en storingen van systemen. Maak gericht schoon in ruimtes die bezet zijn geweest.

 • Bespaar op beheer en outsourcing

  Dankzij het overzicht en de gebruiksvriendelijkheid van ons GBS systeem, heeft u minder personeel nodig om uw gebouwen te monitoren. Zo bespaart u op beheer en outsourcing.

 • Voldoe aan duurzaamheidseisen

  Sluit uw meet- en regeltechniek voor klimaat, luchtkwaliteit en energiemanagement aan op de gebouwbeheer software en zet deze data in om uw gebouwen te verduurzamen.

Verbeter de efficiency van uw gebouwen met toegankelijke gebouwbeheerdata

Heeft uw facilitaire dienst geen tijd of capaciteit om data op het gebied van gebouwbeheer en automatisering te interpreteren? Met ons integrale GBS systeem krijgt u hier grip op en verbetert u de efficiency van al uw gebouwen. Van gericht schoonmaken op basis van daadwerkelijke ruimtebenutting, tot geautomatiseerd parkeerplaatsen toewijzen met kentekenherkenning. Of de BHV gericht aansturen op basis van een incident, gecombineerd met de actuele bezoekersregistratie. Signalen zijn naar wens in te stellen: denk aan een melding en inschakelen van videobeeld bij het aflezen van een toegangskaart van uw personeel. Met onze gebouwbeheer software tilt u uw vastgoed naar het niveau van Smart Buildings!

Kijk naar de toekomst met onze integrale gebouwbeheer software

Ons integrale GBS-systeem groeit modulair met u mee. De software is onbeperkt uit te breiden met extra koppelingen en features, zodat u de beveiliging, veiligheid en het comfort van uw vastgoed steeds slimmer monitort en aanstuurt. Denk hierbij ook aan energiemanagementsystemen . Voor WTC Schiphol bouwden we een gebouwmanagementsysteem waarin onder andere toegangscontrole, veiligheid, brandpreventie en service samenkomen. Het systeem is webbased en er zit ook een app bij. Bekijk hier de case van dit project.

Complete gebouwbeheer software: één overzicht voor al uw gebouwen - Beveco.nl (2)

De voordelen van een Gebouwbeheersysteem (GBS)

Complete gebouwbeheer software: één overzicht voor al uw gebouwen - Beveco.nl (3)
Complete gebouwbeheer software: één overzicht voor al uw gebouwen - Beveco.nl (4)
Complete gebouwbeheer software: één overzicht voor al uw gebouwen - Beveco.nl (5)
Complete gebouwbeheer software: één overzicht voor al uw gebouwen - Beveco.nl (6)
Complete gebouwbeheer software: één overzicht voor al uw gebouwen - Beveco.nl (7)
Complete gebouwbeheer software: één overzicht voor al uw gebouwen - Beveco.nl (8)

Dashboards en rapportage

Voor specifieke managementinformatie binnen het Gebouwbeheersysteem (GBS) kunnen dashboards en rapportages ingezet worden. Het is mogelijk om de dashboards en rapportages naar wens aan te passen en automatisch en/of periodiek te verzenden naar de verantwoordelijke gebruiker(s).

Complete gebouwbeheer software: één overzicht voor al uw gebouwen - Beveco.nl (9)

Uitgebreide managementinformatie

Het Gebouwbeheersysteem (GBS) biedt een schat aan managementinformatie. Zowel de actuele als de historische situatie kan worden weergegeven. Ook kan er informatie uitgewisseld worden met andere software, zoals Facility Management Informatie Systeem (FMIS) en ERP pakketten.

Complete gebouwbeheer software: één overzicht voor al uw gebouwen - Beveco.nl (10)

Functie afhankelijke authorisatie

Door middel van functie afhankelijke autorisatie krijgt een gebruiker alleen toegangsrechten tot de systemen die voor hem/haar van belang zijn. Autorisatie kan per gebruiker, gebruikersgroep en systeem gedefinieerd worden door de lokale beheerder(s).

Complete gebouwbeheer software: één overzicht voor al uw gebouwen - Beveco.nl (11)

Storing meldingen

In het Gebouwbeheersysteem (GBS) worden real-time meldingen en storingen gepresenteerd. Deze meldingen kunnen eenvoudig automatisch doorgezet worden per e-mail, sms of als pushbericht naar onze app, IX.Mobile.

Complete gebouwbeheer software: één overzicht voor al uw gebouwen - Beveco.nl (12)

Gegevens uitwisseling met facilitair software

Door het Gebouw Management Systeem (GBS), met een bi-directionele koppeling, te verbinden met een Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) worden gegevens, meldingen en storingen direct doorgezet naar de facilitaire organisatie. Hiermee worden beide systemen waardevoller voor uw organisatie.

IoT oplossingen voor Smart Buildings en Smart Cities

Ons gebouwbeheer platform faciliteert maatwerk IoT-oplossingen voor smart cities en smart buildings. Zo komen we samen tot een steeds slimmere, toekomstbestendige oplossing voor uw vastgoed. Bij het inrichten van gebouwbeheer software kijken we altijd naar alle (technische) facetten van uw gebouw, groep gebouwen of stad. Welke sensoren en installaties zijn al beschikbaar en welke bruikbare data vloeit hieruit voort? Hoe kunnen we dit uitbreiden met nieuwe technieken om deze processen nog slimmer te maken, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtebezetting, facility management of luchtkwaliteit? Vervolgens richten we op het GBS een brede vastgoedoplossing in, toegespitst op uw situatie en uw wensen.

Complete gebouwbeheer software: één overzicht voor al uw gebouwen - Beveco.nl (13)

Verder praten over een toekomstbestendige invulling van uw gebouwbeheer?

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in en u krijgt binnen één werkdag een reactie per e-mail.
Of bel ons op 0186-659030.

Complete gebouwbeheer software: één overzicht voor al uw gebouwen - Beveco.nl (2024)

FAQs

Welke gebouwbeheersystemen zijn er? ›

De installaties die deel kunnen uitmaken van een gebouwbeheersysteem zijn:
 • Registratiesystemen.
 • Klimaatinstallaties. Airconditioning. Luchtbehandeling. Verwarming (ketelregeling) Koeling. ...
 • Brandmeldinstallaties.
 • Blusinstallaties.
 • Ontruimingsinstallaties.
 • Inbraakmeldinstallaties.
 • Veiligheidssystemen.
 • Sanitaire installaties.

Wat valt er onder gebouwbeheer? ›

Definitie van gebouwbeheer

Het omvat verschillende aspecten, zoals het regelen van onderhoudswerkzaamheden, het opstellen van een MJOP, het beheren van energieverbruik, het waarborgen van de veiligheid en het uitvoeren van reparaties wanneer dat nodig is.

Wat valt er onder gebouwgebonden installaties? ›

Deze installaties regelen de temperatuur, luchtkwaliteit en ventilatie in een gebouw. Ze omvatten verwarmingssystemen, airconditioningsystemen, ventilatiesystemen en luchtbehandelingssystemen. Ze zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

Wat is een GBS systeem? ›

Een gebouwbeheersysteem (GBS) wordt gebruikt om alle installaties, met name de elektrische en werktuigbouwkundige installaties, centraal aan te sturen en te laten samenwerken (communiceren). In de praktijk valt met een Gebouwbeheerssysteem (GBS) grote energiewinst te maken.

Wat zijn gebouwinstallaties? ›

Werktuigbouwkundige installaties zijn een complex netwerk van systemen en apparatuur die gebouwen voorzien van essentiële diensten, waaronder verwarming, ventilatie, airconditioning, sanitair, brandbeveiliging en elektriciteit.

Wat is building management? ›

Het building management system regelt de verwarming, ventilatie en airconditioning (vaak middels een HVAC-installatie) en zorgt voor een aangenaam en comfortabel binnenklimaat, door onder andere de luchtvochtigheid en de binnentemperatuur constant te houden. Gebouwbeheer biedt steeds meer opties.

Wat is gebouwautomatisering? ›

Gebouwautomatisering is het automatiseren van gebouwsystemen die het binnenklimaat sturen. Denk hierbij aan automatische sturing van de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtstromen in een gebouw. Naast klimaatsturing zijn er nog vele andere systemen die automatisch aangestuurd kunnen worden.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated:

Views: 5293

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.